Our School » Bell Schedule

Bell Schedule

Warning Bell                7:55am

K- 5 Classes Start        8:00am

Recess

              Kindergarten Recess                                9:30-9:50

                   First Recess: 1st, 3rd, & 4th                  10:00-10:20

                  Second Recess: 2rd & 5th Grade           10:25-10:45                   

Lunch

              Extended Transitional Kindergarten          11:10-11:50

                  Kindergarten Lunch                                  11:30-12:10

                  First Lunch: 1st, 3rd, & 4th                       11:50- 12:30

                  Second Lunch: 2rd & 5th Grade               12:30- 1:10

Dismissal

               K-5 Regular Dismissal                               2:23

                   K-5 Early Dismissal (All Tuesdays)             1:23

                   K-5 Shortened Day Dismissal                     1:45

                   K-5 Minimum Day Dismissal                     12:50